Posted in Մայրենի

Առեղծվածային դինոզավրերը

Առեղծվածային դինոզավրերը առաջադրանքներ

Առաջադրանքներ 

  1. Տեքստից դուրս գերք երկու քանակական թվական, դարձրեք բաշխական: 

1923-ական, 10-ական, 40-ական 

  1. Դուրս գրեք երկու ածանցավոր բառ, այդ ածանցներով նոր բառեր կազմեք: 

Մարդկություն– մարդ-արմատ-ություն– ածանց 

Աշխարհագրություն, ուրախություն, մայրություն, գիտություն, նկարչություն 

Ցամաքային-ցամաք-ային 

Խորհրդային, մարդկային, համշխարհային, բալային, ջրային 

  1. Տեքստի վերջին նախադասությունը դարձրեք հարցական: 

Ահռելի չափերով այս կենդանիները միշտ հետաքրքրե՞լ են մարդկությանը 

  1. Տեքստի վերջին նախադասությունը գրեք ապառնի ժամանակով: 

Ահռելի չափերով այս կենդանիները միշտ կհետաքրքրեն մարդկությանը 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s