Posted in Մայրենի

Մայրենի. Փետրվար 3-7

 1. Առանձնացրեք գոյականները
  Աշխատելով, աշխատանք, հիշողություն, մազեր, հոգիներ, գեղեցիկ, դանդաղ, գեղեցկություն, մեղմորեն, խոսելով, գրիչ, խոսք, վազելով, վազք, սեղան, անտառ, խոսում, գոռում, մեծանում, խոսք, վերադառնալով, տնտեսուհի, հաճելի:

Աշխատանք, հիշողություն, մազեր, հոգիներ, գեղեցկություն, գրիչ, խոսք, սեղան, տնտեսուհի

 1. Եզակի գոյականները դարձրեք հոգնակ
  Գիրք- գրքեր
  Սիրտ-սրտեր
  Գազան-գազաններ
  Մեխ-մեխեր
  Կարիճ- կարիճներ
  Շուն-շներ
  Մեքենա-մեքենաներ
  Նստարան- նստարաններ
  Տուն-տներ
  Սեղան-սեղաններ
  Հայ-հայեր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s