Posted in Մայրենի

Գործնական աշխատանք

Առաջադրանք 2, փետրվար 3-7


Դուրս գրեք հոգնակի թվով օգտագործված գոյականները և առանձնացրեք հոգակիի վերջավորությունը:
Սեղան, կախիչ, մարդիկ, հանելուկներ, մատներ, կապիկներ, ժամացույցներ, դաս, կաշիներ, լարեր, պատուհաններ, նախագահներ, տնակներ, հոգիներ:
Մարդիկ – մարդ-իկ
Հանելուկներ – հանելուկ – ներ
Մատներ- մատ-ներ
Կապիկներ-կապիկ-ներ
Ժամացույցներ -ժամացույց-ներ
Կաշիներ- կաշի-ներ
Լարեր-լար-եր
Պատուհաններ-պատուհան-ներ
Նախագահներ-նախագահ-ներ
Տնակներ-տնակ-ներ
Հոգիներ-հոգի-ներ
Բառերը դարձրեք հոգնակի և խմբավորեք
Դաս, գրիչ, լուր, քար, հիշողություն, տետր, վագր, տղա, արկղ, ցուցատախտակ, կողմնացույց, հուշ, մազ, լեզու, կակաչ, փայտ, սունկ, աչք:
ԵՐ-ով ավարտվողներ ՆԵՐ-ով ավարտվողներ
դասեր գրիչներ
լուրեր հիշողություններ
քարեր տղաներ
տետրեր ցուցքտքխտքկներ
վագրեր լեզուներ
արկղեր կակաչներ
կողմնքցույցեր
հուշեր
մազեր
փայտեր
սնկեր
աչքեր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s